Top

Blockchain in de overheid: Hoe kan ik meedoen met een pilot?

ICTU Enable-U BCT-Software Sphereon eSpecialisten

Blockchain in de overheid: Hoe kan ik meedoen met een pilot?

De digitalisering binnen de overheid heeft zich afgelopen jaren sterk gericht op het werk van de overheidsfunctionarissen zelf. Vaak werden in het verleden organisaties opgericht om data te verzamelen en te beheren. De burger moest dan langs verschillende instanties om informatie op te kunnen halen.

Door de komst van internet, open data en een intensivering van de participatiesamenleving waarbij mensen steeds meer zelf kunnen en moeten gaan doen wordt het nadenken over het anders organiseren van informatie steeds belangrijker. Technologische ontwikkelingen als Blockchain zullen een enorme invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop we met informatie omgaan. Er wordt veel geschreven over dit onderwerp, de lezer in verwarring achterlatend.

Hoe kunnen overheidsorganisaties op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de mogelijkheden van Blockchain?

 

Wij zijn, samen met drie toonaangevende organisaties: Enable-U, BCT-Software en eSpecialisten, op zoek naar gemeenten die samen met deze groep een pilot willen uitvoeren. Het doel van de pilot is om de toegevoegde waarde de oplossingen en haar mogelijkheden en het gemak van de invoering ervan in de praktijk in verschillende ICT omgevingen aan te tonen.
ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en Blockchaintechnologie.

 

Hieronder staan een viertal pilots gedefinieerd, maar mocht u zelf een idee hebben over een pilot met blockchain technologie, neem gerust met ons contact op.

 

Pilot 1: Verhuisbericht in de Blockchain

Deze ogenschijnlijke eenvoudige pilot, die reeds uitgevoerd is bij Gemeente Utrecht, is echt een mijlpaal, vanwege het feit dat we nu in staat zijn relevante informatie voor ketenpartijen beschikbaar te stellen zonder daarvoor ingewikkelde netwerkservices, gegevensknooppunten of gegevensuitwisseling op te tuigen. Dat biedt enorm veel voordelen. Gegevens van burgers, ondernemers, objecten, etc. worden door de betreffende instanties aangepast of verrijkt al dan niet met behulp van een zaaksysteem, zoals de verhuizing in deze pilot. Deze gegevens zijn direct beschikbaar voor ketenpartners, maar ook voor de burger of ondernemer zelf. Er is geen afhankelijkheid meer van een centraal beheerde mechanismen (zoals een digitaal ketennetwerk) die gegevens naar elkaar uitwisselen. Elke ketenpartner is direct in staat om zijn relevante gegevens in te zien, die altijd actueel zijn. Niemand hoeft meer op elkaar te wachten en privacy zal beter worden geborgd door op voorhand te bepalen wie wat mag inzien. Zo kunnen bibliotheken, vuilophaaldiensten, parkeerdiensten, scholen, banken, sportverenigingen, kerken etc. de gegevens ophalen en verwerken.

 

Pilot 2: Burgerzaken zijn van de burger

Het vakgebied Burgerzaken is sterk aan het veranderen. Enerzijds onder druk van de politiek, die streeft naar een kleinere en goedkopere overheid die met minder geld meer moet doen. Anderzijds door de snelle technologische ontwikkelingen.
Maar de ambities voor publieke dienstverlening blijven onveranderd: mensgericht, betrouwbaar, efficient.
Deze pilot laat zien hoe beide verenigd kunnen worden en de burger meer grip te geven op zijn informatie en met wie hij dit wil delen.

In deze pilot zal een burger (of ondernemer) in staat zijn om via het gebruikelijke DigiD kanaal bij de gemeente informatie op te vragen, zoals Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), Verklaring omtrent het gedrag (VOG), Verklaring van in leven zijn, Attestatie de vita, Bewijs van Nederlanderschap, etc.
Op basis van de door de gemeente gecontroleerde gegevens wordt een unieke code (hash) gemaakt en als QR-code aan de burger gepresenteerd. De burger kan deze code overnemen via zijn berichtenbox van MijnOverheid. een foto te maken of gewoon te printen.
Het grote verschil met de traditionele verklaringen is dat de QR-code een verificatielink bevat, waarmee iedere ontvanger eenvoudig de authenticiteit van deze “claim” kan controleren.

De burger kan nu zelf bepalen met wie hij deze informatie wil delen.

 

Pilot 3: Waarmerken van digitale informatie

Vanuit de overheid verstrekken we steeds meer digitale informatie. Informatie die soms een eigen leven gaat leiden. Ook zien we een toename van fraude gevallen waarbij met digitaal knip en plakwerk aanpassingen gedaan worden. Deze pilot laat zien dat je vanuit een zaaksysteem informatie digitaal kunt waarmerken in de blockchain. De informatie wordt voorzien van een 256-bit encryptie. Op basis van dit waarmerk is het onmogelijk de oorspronkelijke informatie te achterhalen: Het waarmerk (niet het oorspronkelijke document) wordt 100% veilig opgeslagen in de blockchain. De gewaarmerkte informatie (zoals raadsbesluiten, facturen, vergunningverlening, toeslagentoekenning, subsidieverlening, intrekken van vergunningen enz.) kan daarna verstuurd worden. De gemeente kan in zijn eigen website een portlet zetten, waarmee ontvangende partijen kunnen checken of wat zij ontvangen hebben klopt.
De kosten van een pilot variëren, afhankelijk van de complexiteit van de omgeving, maar starten al vanaf € 6.000.

 

Pilot 4: Grip op keukentafelgesprekken

Binnen het sociaal domein vinden vele keukentafelgesprekken plaats. In een aantal gevallen zijn meerdere organisaties betrokken bij zorgverlening om personen of gezinnen. Echter onderling weten ze vaak niet dat en/of wanneer zij contact hebben (gehad) met een persoon of gezin. Deze pilot zorgt ervoor dat het moment dat een afspraak plaatsvind of heeft plaatsgevonden geregistreerd wordt in de Blockchain, waardoor hulp/zorg verlenende instanties wel zien DAT er een afspraak is gemaakt / geweest zonder inhoudelijke informatie prijs te geven. Ook in het kader van de GGZ kan geregistreerd worden door wie en wanneer gesprekken hebben plaatsgevonden of welke gepland staan. Hierdoor ontstaat inzage in hulpverleningstrajecten en kan voorkomen worden dat dubbele afspraken gemaakt worden. Deze pilot kan gecombineerd worden met pilot 1: Waarbij verslagen van het keukentafelgesprek voorzien worden van een eWaarmerk.

 

Meedoen met pilots rond blockchaintechnologie

Wij zijn op zoek naar gemeenten die samen met ons een pilot willen uitvoeren. Het doel van de pilot is om de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie in verschillende ICT omgevingen aan te tonen. Dit natuurlijk naast de oplossingen en haar mogelijkheden en het gemak van de invoering ervan in de praktijk

Aanmelden

Wilt u meer informatie over dit initiatief, wilt u deelnemen in een pilot, of ook participeren in deze samenwerking? Neemt dan contact met ons op. U kunt daarvoor het contactformulier invullen dat u vindt

via https://sphereon.com/nl/solutions/deelnemen-aan-een-blockchain-pilot/

of neem contact met ons op.

 

ICTU eSpecialisten Enable-U BCT Sphereon

Klik hier voor https://sphereon.com/nl/solutions/deelnemen-aan-een-blockchain-pilot/

No Comments

Post a Comment